Algemene voorwaarden e-trainingen

Artikel 1 – Definities

De in deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

Expert: een natuurlijke of rechtspersoon die met Grit Academy een (elektronische) Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.
Expertpagina’s: de ruimte op de Website waarop de bedrijfsinformatie van Expert, het Trainingsaanbod en – indien van toepassing – (i) de Ervaringen zichtbaar en toegankelijk is/zijn voor gebruikers van de Website, (ii) waar gebruikers informatie kunnen aanvragen en (iii) waar gebruikers zich eventueel kunnen inschrijven.
Admin: de webpagina’s waar het Trainingsaanbod en de bedrijfsinformatie door Expert zal worden ingevoerd ten behoeve van de Expertpagina’s en waartoe Expert toegang krijgt door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.
Advertentie: logo en/of tekst, link, banner of ander vorm van uiting die door Expert ter beschikking gesteld wordt aan Grit Academy voor plaatsing op de Website.
Diensten: alle diensten van Grit Academy die het onderwerp van een Overeenkomst vormen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ter beschikking stellen van de Expertpagina’s door middel van de Admin.
Ervaring: een door een gebruiker geschreven recensie van een Trainingsaanbod.
Mediapartner: een andere website dan de Website waar een gedeelte van de inhoud van de Website (automatisch) wordt gepubliceerd.
Opdrachtbevestiging: de door Grit Academy aan Expert per e-mail verstrekte bevestiging van een opdracht van Expert.
Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht die tussen Grit Academy en Expert tot stand komt met betrekking tot de levering van de Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst.
Partijen/Partij: Expert en Grit Academy gezamenlijk/afzonderlijk.
Per e-mail: iedere vorm van schriftelijke c.q. elektronische communicatie waaronder begrepen maar niet beperkt tot e-mail, via de website dan wel per aangetekende of gewone post.
Grit Academy is het online trainingsplatform van Life Impact Company, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan de Verlaat 25C, 3901 RD Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255478.
Trainingsaanbod: de omschrijving en overige informatie betreffende een opleiding, advies, coaching, training, cursus en/of workshop, zoals die wordt aangeboden door Expert en welk aanbod zal worden geplaatst op de Expertpagina’s door middel van het gebruik van de Admin.
Website: (onderdelen van) het door Grit Academy geëxploiteerde domein grit-academy.nu.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Grit Academy en maken deel uit van alle Overeenkomsten.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle door Grit Academy gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Grit Academy behoudt zich het recht voor een opdracht van Expert zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 – Toegang

4.1 Grit Academy zal de Expert gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot de Admin verschaffen.

4.2 Expert is niet gerechtigd de aan hem verstrekte gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Expert dient Grit Academy op de hoogte te stellen als Expert een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en/of het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden.

4.3 Grit Academy is niet verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Grit Academy mag ervan uitgaan dat een Expert, die zich aanmeldt als expert, ook daadwerkelijk een expert van het betreffende Trainingsaanbod is. Indien Expert direct of indirect namens een derde de Expertpagina’s gebruikt, staat Expert in voor de nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst door deze derde.

Artikel 5 – De Expertpagina’s en Advertentie

5.1 De Expert bepaalt de inhoud van de informatie op de Expertpagina’s. Expert neemt daarbij de door Grit Academy gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen voor opname van informatie in acht. Expert dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Expertpagina’s en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Grit Academy mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Expertpagina’s. Expert dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een backup van zijn informatie.

5.2 De Expertpagina’s en Advertenties mogen geen onware informatie bevatten.

5.3 Grit Academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bedrijfsinformatie en het Trainingsaanbod en overige informatie op de Admin, de Expertpagina’s en indien van toepassing, de Advertenties en controleert deze ook niet op juistheid en/of volledigheid.

5.4 Expert staat ervoor in dat de bedrijfsinformatie, het Trainingsaanbod en overige informatie op de Admin en de Advertentie(s), niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Grit Academy. In het bijzonder garandeert Expert dat deze informatie/iedere uiting (i) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes, (ii) juist, volledig en actueel is, (iii) geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en (iv) geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van Grit Academy of derden.

5.5 Expert staat ervoor in dat hij de gegevens van gebruikers uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal gebruiken.

5.6 Expert vrijwaart Grit Academy voor schade die voor Grit Academy mocht ontstaan als gevolg van vorderingen, welke derden in verband met of ter zake van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan tegen Grit Academy, mochten instellen. Deze vrijwaring geldt onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met (vermeende) inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden of schendingen van de persoonlijke levenssfeer van deze derden door de (inhoud van) het Trainingsaanbod, de bedrijfsinformatie of overige informatie of, gebruik of verwerking van persoonsgegevens door de Expert of – indien van toepassing – de Advertentie of deelname aan een opleiding, training, cursus en/of workshop door een gebruiker.

5.7 Grit Academy behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bedrijfsinformatie en/of het Trainingsaanbod voor plaatsing op Expertpagina’s en indien van toepassing de Advertentie voor plaatsing op de Website, te weigeren, de toegang tot de Expertpagina’s voor derden te blokkeren of de vormgeving van reeds geplaatste en/of te plaatsen bedrijfsinformatie of het Trainingsaanbod, of indien van toepassing de Advertentie, naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Expert op schadevergoeding. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de bedrijfsinformatie of het Trainingsaanbod strijdig is met deze Algemene Voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven bedrijfsinformatie of het Trainingsaanbod, of indien van toepassing de Advertentie, of de wens/noodzaak tot wijziging van de lay-out van de Website.

Artikel 6 – Onderhoud en updates

1. Grit Academy streeft er naar dat de Expertpagina’s beschikbaar zijn voor (bevoegde) gebruikers. Grit Academy garandeert niet dat de Expertpagina’s te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. Grit Academy behoudt zich het recht voor de Admin, de Expertpagina’s en/of de Website onaangekondigd (i) te blokkeren of deze (tijdelijk) buiten gebruik te stellen te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van (de programmatuur van) de Admin, de Expertpagina’s en/of de Website of (ii) om onderdelen van de Admin, de Expertpagina’s en/of de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

2. Omdat (de programmatuur van) de Admin, de Expertpagina’s en de Website bestemd zijn voor gebruik door meerdere experts, is het niet mogelijk om alleen voor Expert van een bepaalde aanpassing of verbetering af te zien.

3. Grit Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Admin en/of de Expertpagina’s en/of de Website, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 7 – Ervaringen

7. 1 Ervaringen zijn gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen van gebruikers van de Website. Grit Academy is niet verantwoordelijk voor de herkomst, inhoud of eventuele gevolgen ervan. De redactie van Grit Academy controleert de Ervaringen, voordat ze worden geplaatst, op feitelijke onjuistheden en niet terzake doende passages doch controleert niet de herkomst c.q. de identiteit van de gebruiker. Er zullen zowel goede als slechte Ervaringen worden geplaatst.

7.2 Het is Expert niet toegestaan zonder toestemming van Grit Academy Ervaringen te citeren, te gebruiken of te verspreiden.

Artikel 8 – Vergoeding en betaling

8.1 Voor iedere Overeenkomst gelden telkens de tarieven die door Grit Academy op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd.

8.2 Grit Academy behoudt zich het recht voor haar tarieven te herzien. Indien een dergelijke tariefherziening ook geldt voor een reeds gesloten Overeenkomst en deze Overeenkomst nog geen 3 maanden heeft geduurd, heeft Expert het recht het om die Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang.

8.3 Alle tarieven zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8.4 Expert is gehouden facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Expert is niet gerechtigd enige korting toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Expert is uitgesloten.

8.5 Er wordt een fee 20% berekend voor alle opdrachten die voortkomen uit de samenwerking met Grit Academy, met een max. van 2500 EUR per opdracht. De fee geldt ook voor opdrachten tussen experts.

8.6 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Expert in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Grit Academy op Expert onmiddellijk opeisbaar. Expert is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente.

8.7 Indien Grit Academy besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van Expert. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 250,- exclusief 21% BTW.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Grit Academy uit hoofde van een Overeenkomst is beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot een bedrag van € 100,- per schadegeval.

 9.2 Grit Academy is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Algemene Voorwaarden is hierbij uitgesloten.

9.3 Grit Academy komt geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 9 lid 1 en lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Grit Academy of de tot haar directie behorende leidinggevende ondergeschikten.

9.4 Voor zover door enige derde schade wordt geleden, welke uitstijgt boven de vergoedingsplicht van Grit Academy op grond van het bepaalde in dit artikel, zal Expert Grit Academy daarvoor vrijwaren.

Artikel 10 – Licentie en rechten van intellectuele eigendom

10.1 Expert garandeert dat alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, op de informatie die door de Expert wordt geplaatst op de Expertpagina’s door middel van de Admin, berusten bij Expert.

10.2 Expert verstrekt Grit Academy hierbij een royaltyvrij, niet-exclusief gebruiksrecht om de informatie van de Expert op de Expertpagina’s en indien van toepassing de Advertentie(s) te openbaren en te verveelvoudigen (tevens door middel van RSS/XML).

10.3 Uit hoofde van het voormelde gebruiksrecht is Grit Academy eveneens gerechtigd om een eeuwigdurende, niet-exclusieve sublicentie te verlenen aan haar Mediapartners. De licentie geldt zowel voor commercieel als non-commercieel gebruik in onbeperkte aantallen. Indien de Overeenkomst een einde neemt zal Grit Academy zich inspannen om de ervoor te zorgen dat de Mediapartners het gebruik van deze licentie zullen staken en gestaakt houden. Grit Academy kan hiervoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

10.4 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Website, de Admin, de programmatuur van Expertpagina’s berusten uitsluitend bij Grit Academy of diens licentiegevers. Expert verkrijgt voor de duur van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht dat niet-exclusief en niet overdraagbaar is, en verkrijgt de bevoegdheden die bij de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of anderszins worden toegekend.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 In geval Grit Academy door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Grit Academy het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Expert te zijn gehouden. In deze gevallen is Grit Academy verplicht Expert zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

11.2 Onder overmacht wordt aan de zijde van Grit Academy mede verstaan tekortkomingen van door Grit Academy ingeschakelde derden, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

11.3 Indien de periode van overmacht op grond van artikel 11 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden langer duurt dan 3 maanden, is Expert gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. Grit Academy heeft vervolgens de keuze om Expert voor zover relevant reeds betaalde vergoedingen terug te geven.

Artikel 12 – Duur en beëindiging

12.1 Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is aangegeven, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 13 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

13.1 Grit Academy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging aan Expert per elektronische nieuwsbrief.

13.3 Indien Expert een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een termijn van 1 week.

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsook op de aanbiedingen, offertes van Grit Academy, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten, alsook op de overige door Grit Academy in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle eventuele geschillen die uit de met Grit Academy gesloten Overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.

14.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Grit Academy en Expert zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.

Neem contact met ons op!

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor een intakegesprek? Neem direct contact op met één van onze experts via telefoon of e-mail, of vul het onderstaande formulier in.

  Kantoor
  Verlaat 25c
  3901 GC Veenendaal

  Openingstijden
  Ma – vrij: 9.00 – 17.00 uur
  06-17399631
  info@grit-academy.nu

  Een training volgen of een expert inzetten?

  Inspiratie en kennis nodig? We hebben allerlei trainingen en experts op het gebied van ondernemerschap. We kijken graag met je mee om te kijken naar trainingen of persoonlijke begeleiding.

  Een selectie van onze klanten:

  Gun jezelf en je bedrijf een ondernemersboost!​

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn hier om je te begeleiden bij het creëren van een nieuwe koers voor je bedrijf. Blaze a trail!