Algemene voorwaarden experts

1. Voorwoord

1.1 Door uzelf te registreren als lid van Grit Academy (hierna te noemen “lid”) en de Algemene voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”), waarbij u door registratie als lid een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met Grit Academy en uzelf verplicht de contributie, na goedkeuring van uw aanvraag door Grit Academy, te betalen.

1.2 De AV is van kracht en behelst de contractuele overeenkomst met het lid onafhankelijk via welke website het lid zich aanmeldt of inlogt op Grit Academy site. Grit Academy levert haar diensten uitsluitend aan meerderjarige natuurlijke personen die een professionele status en positie van eigenaar/aandeelhouder, zelfstandig ondernemer, freelancer, zzp-er, Directeur, CEO of vergelijkbare positie in het bedrijf hebben.

2. Registratie

2.1 Bij Grit Academy kan iemand zich registreren op de website als lid. Na goedkeuring vanuit de admin van Grit Academy ben je volwaardig lid.

2.2 Als u rechtstreeks door een bestaand lid wordt uitgenodigd dient u het gehele registratieproces in te vullen om u als member te kunnen aanmelden. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar (12 maanden). Wij zullen en recente portretfoto van u plaatsten op de website.

2.3 Registratie is persoonsgebonden.

2.4 De betaling van het lidmaatschap die op de betaalpagina wordt genoemd is 295 (exclusief 21% BTW) en volledig zakelijk en fiscaal aftrekbaar. De betaling van de jaarlijkse contributie na een succesvolle registratie is bindend en wettelijk een overeenkomst tussen bedrijven. De betaling van uw jaarlijkse contributie geschiedt via IDEAL of een overboeking.

2.5 Na een succesvolle registratie en het accorderen van het lidmaatschap ontvangt het nieuwe lid een factuur op het door het lid aangegeven e-mailadres. Kosten die door Grit Academy moeten worden gemaakt, indien een gebruiker onjuiste informatie verstrekt die ertoe leidt dat Grit Academy de gebruiker moet royeren, zullen in rekening worden gebracht.

2.6 De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door Grit Academy uitsluitend op het beveiligde deel van de website inzichtelijk worden gemaakt voor de andere leden, tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen. Grit Academy behoudt zich het recht voor delen van informatie of gehele informatie te verwijderen die in strijd zijn met het hiervoor bepaalde zonder vooraf uitleg te geven aan de gebruiker.

2.7 De gebruiker accepteert en gaat akkoord met dat het onmogelijk is voor Grit Academy  om met de huidige technologie, een 100% service te garanderen m.b.t: onderhoud, veiligheidsaspecten en invloeden van buitenaf, zoals storingen in publieke netwerken, stroomstoringen, welke kunnen resulteren in het tijdelijk onderbreken van de Grit Academy service.

3. Garanties aangaande de registratie

3.1 Het lid is verplicht zich voorafgaande aan het gebruik van de services van de website te registreren.

3.2 Het lid garandeert en verklaart stellig dat alle door haar verstrekte data accuraat is en compleet. De gebruiker dient wijzigingen onverwijld aan te geven, zodat de gegevens accuraat en actueel blijven. Het lid kan geen pseudoniemen of nep namen gebruiken. Gebruiker verklaart en garandeert tevens dat:

• lid op moment van registratie 18 jaar en ouder is;

• lid professionele status expliciet voldoet aan de lijst die op de homepage en in het registratieformulier bij “functie” wordt genoemd

• lid van Grit Academy site maakt uitsluitend gebruikt om zijn/haar commerciële positie te versterken en/of andere leden te helpen gemakkelijker in contact te komen met leden;

3.3 Het lid dient bij registratie een login en wachtwoord (minimaal 6 karakters) te selecteren om gebuikt te kunnen maken van de Grit Academy website. Het lid is verplicht login en wachtwoord te gebruiken om in te kunnen loggen op de website. Het lid is verplicht login en wachtwoord geheim te houden en niet te delen met derden. Het delen of verstrekken van login en wachtwoord aan een derde zal door Grit Academy worden beschouwd als fraude. Login en wachtwoord zullen telkens bij inloggen technisch door Grit Academy worden gecontroleerd. Tevens zal een logfile worden aangelegd, zodat controleren met terugwerkende kracht mogelijk is. Grit Academy zal nimmer login en wachtwoord aan derden verstrekken.

3.4 Het lid kan zich slechts eenmalig aanmelden bij Grit Academy, derhalve heeft gebruiker slechts 1 profiel.

3.5 Het lid is verplicht de correctheid van gegevens van de medegebruikers persoonlijk te controleren. Door een persoonlijke foto en alle invulvelden verplicht te stellen, tracht Grit Academy bij te dragen aan het herkenbaar maken van haar leden. Grit Academy kan echter geen garanties afgeven voor de juistheid van de door het lid verstrekte informatie.

4. Verplichting van het lid

4.1 Het lid is verder verplicht: in haar profiel uitgebreide en niet misleidende achtergrondinformatie te verstrekken. Dit geldt tevens voor het verstrekken van informatie aan andere gebruikers.

4.2 Grit Academy software zal de foto’s automatisch aanpassen aan het juiste formaat. Persoonlijke foto’s van gebruiker dienen recent te zijn en mogen niet ouder zijn dan twee (2) jaar. De foto dient de gebruiker duidelijk herkenbaar te representeren. Gebruiker verklaart en garandeert dat het vertonen van haar foto op de website van Grit Academy wettelijk is toegestaan. Het lid zal uitsluitend haar eigen foto uploaden in haar profiel.

4.3 Door het gebruik van de service en de website van de Grit Academy conformeert gebruiker dat zij:

• zich strikt houdt aan de wettelijke regelgeving

• geen beledigende taal gericht aan onderlinge leden, bedrijven, Grit Academy of haar licentiehouders zal uiten

• geen pornografische content of enige andere content in strijd met de wetgever zal plaatsen of enige vorm van adverteren, promoten, aanbieden of distribueren van bovenstaande zal uitvoeren

• op geen enkele wijze gebruikers zal spam of e-mail adressen zal trachten te verzamelen om te spammen

• geen content zal gebruiken dat is beschermd door wet of regelgeving (o.a door: copyright, trademark, patenten of patent pending), zonder daartoe gerechtigd te zijn en niet goederen of diensten te adverteren, te promoten, aan te bieden of te distribueren die door wet of regelgeving zijn beschermd

• zich onthoudt van het inzetten of promoten van piramide spellen of enige andere vorm van unfaire competitie, waaronder agressief commercieel acquireren en inclusief maar niet uitgesloten tot, o.a. kettingbrieven, en/of vergelijkbare concepten/technieken.

5. De volgende acties door het lid zijn ontoelaatbaar:

5.1 Enig gebruik van techniek, software, scripts, robots, crawlers of spiders in relatie tot het gebruik van Grit Academy website is niet toegestaan. Het lid mag nadat zij is ingelogd de software en interface van Grit Academy slechts gebruiken binnen de toelaatbare kaders zoals die door Grit Academy worden geleverd en noodzakelijk zijn voor het dagelijkse gebruik.

5.2 Alle content Grit Academy is door copyright beschermd. Het overschrijven, kopiëren, aanpassen of doorzenden van enige content van Grit Academy is niet toegestaan.

5.3 Het zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Grit Academy distribueren of tentoonstellen van content, logo of beeltenissen van Grit Academy via printscreen of andere technieken is niet toegestaan.

5.4 SPAM, of e-mailbommen of enige andere actie van gebruiker die impact heeft op de prestatie van Grit Academy websites zijn ontoelaatbaar. Alle hiervoor genoemde zaken zullen bij constatering door rechtsmaatregelen worden opgevolgd.

6. Veranderingen binnen de websites van Grit Academy

6.1 Grit Academy is een dynamisch platform. Derhalve houdt Grit Academy zich het recht voor haar content en service uit te breiden of te beperken, op ieder moment wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de markt.

7. Beëindiging lidmaatschap, verlenging, terugbetaling en vooruitbetaling

7.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar (12 maanden). Gebruiker kan het lidmaatschap tot 14 werkdagen voor vervaldatum opzeggen zonder verdere opgave van reden. Opzegging kan slechts geschieden via een aangetekend schrijven. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks met één jaar verlengd. Confirmatie van de opzegging zal aan het door het lid opgegeven e-mailadres worden verzonden.

7.2 Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig opzeggen zonder enig terugbetaling verplichting van het lidmaatschap door Grit Academy. In de situatie dat Grit Academy verplicht is de overeenkomst eenzijdig te verbreken zal dit worden verbroken zonder verdere opgaaf van reden.

7.3 Grit Academy kan onmiddellijk het contract eenzijdig verbreken als:

• het lid zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van Grit Academy, of zich negatief uit over de Grit Academy aan derde of leden;

• het lid haar contractuele verplichtingen verbreekt;

• de reputatie van de service welke Grit Academy biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door het lid (als, bijvoorbeeld blijkt dat gebruiker zich anders heeft voorgedaan, valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of aantoonbaar niet integer is of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben die bekend is bij het lid van Grit Academy)

• blijkt dat gebruiker login,- en wachtwoordgegevens, content en/of contact gegevens van Grit Academy beschikbaar stelt aan derden of mogelijke concurrenten, partijen of personen die gebruik willen maken van de content van Grit Academy zonder in het bezit te zijn van een geldige registratie en betaling van een Grit Academy lidmaatschap.

7.4 Indien gebruiker een van bovenstaande zaken genoemd in 7.3 overtreedt is Grit Academy gerechtigd:

• het lid te waarschuwen
• het lid (tijdelijk of permanent) op non actief te zetten
• de door het lid geplaatste content te verwijderen
• het lid de volledige toegang te ontzeggen tot de websites van Grit Academy

8. Geen refund van reeds betaalde lidmaatschap:

8.1 leden kunnen in beginsel geen refund eisen.

8.2 als Grit Academy besloten heeft eenzijdig de overeenkomst te verbreken op basis van bovenstaande punten heeft het lid geen recht op restitutie van het lidmaatschap.

8.3 Als Grit Academy besloten heeft de toegang te ontzeggen op basis van bovenstaande punten heeft het lid geen recht op restitutie van de contributie.

9.Verantwoordelijkheid voor persoonlijke/zakelijke gegevens en informatie

9.1 Grit Academy geeft geen enkele garantie of verklaring voor het accuraat zijn, de echtheid van data/content van het lid, of dat het een specifiek doel behelst. De data van gebruikers wordt vrijblijvend en onder verantwoordelijkheid van de gebruikers verstrekt of beschikbaar gesteld op hun persoonlijke deel van de website van Grit Academy

9.2 Gelinkte externe kanalen aan Grit Academy zoals gelinkte websites zijn ook zelfstandig verantwoordelijk voor door hun verstrekte content.

9.3 Het lid kan activiteiten van gebruikers die niet volgens geldende wetsregels of algemene voorwaarden handelen melden aan Grit Academy door gebruik te maken van het contactformulier onder de button “Contact” in het menu.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Grit Academy is slechts aansprakelijk voor aantoonbare nalatigheid, indien Grit Academy zich niet houdt aan haar basale verplichtingen die het lid onder deze overeenkomst mag verwachten van Grit Academy. In geen geval is Grit Academy financieel aansprakelijk te stellen voor eventuele nalatigheid.

10.2 In de situatie dat een lid Grit Academy aansprakelijk stelt zal Grit Academy beroep doen op haar bedrijfsverzekering en de zaak uit handen geven aan de gevolmachtigde verzekeraar. De verzekeraar zal met gebruiker verder afstemmen of er sprake kan zijn van het terugbetalen van reeds door gebruiker betaalde lidmaatschapskosten. Gebruiker kan nimmer een hoger bedrag claimen bij Grit Academy of haar verzekering dan het door lid betaalde lidmaatschap na aftrek van reeds verlopen maanden.

10.3 De enige intentie die Grit Academy heeft is het bij elkaar brengen van ondernemers die zich via de website van Grit Academy heeft geregistreerd. Indien leden onderling besluiten overeenkomsten met elkaar aan te gaan zal dit gebeuren zonder dat Grit Academy daar een actieve rol in speelt. Tenzij er een aanbod wordt ontwikkeld onder de vlag van Grit Academy. Op geen enkele wijze zal Grit Academy aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de uitvoering van overeenkomsten die tussen leden worden gesloten. Grit Academy geeft noch garanties of zekerheden af aan leden voor het succesvol benaderen van een andere leden. Verder kan Grit Academy op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet voldoen aan verplichtingen welke in deze overeenkomst zijn gesteld.

11. Schadeloosstelling

11.1 Het lid verklaart en garandeert dat alle content, data of informatie vergadigd tijdens een evenement van Grit Academy vrij is van alle rechten.

11.2 Het lid stelt Grit Academy schadeloos voor alle voorkomende claims, acties, verliezen en liabilities, inclusief (juridische) kosten die resultaat zijn van nalatigheid door het lid en waaruit Grit Academy aansprakelijk wordt gesteld.

11.3 Als blijkt dat de content die door een lid is verstrekt enige rechten van derden overtreedt, zal het lid op eigen kosten zorg dragen dat Grit Academy de genoemde content alsnog mag gebruiken of Grit Academy zonder enige vorm van conflict toestaan genoemde content te verwijderen. In de situatie dat het lid wettelijke bepalingen of deze algemene voorwaarden overtreedt, zal het lid afzien van negatieve uitingen. Ook zal eventuele content onmiddellijk verwijderd worden, indien dit door Grit Academy wordt verzocht of geëist.

12.Bescherming van data

12.1 Grit Academy erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door gebruiker uiterst belangrijk is voor het lid en Grit Academy zal derhalve genoemde data behandelen als vertrouwelijke informatie.

12.2 Grit Academy zal tevens voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens. Met name garandeert Grit Academy dat zij geen openheid van haar bestanden geeft van gebruikers aan derden. Een en ander is separaat vermeld in de privacy statement dat op de home page.

13. Events/Lunches/Meetups

13.1 Grit Academy geeft haar leden de mogelijkheid om via chatgroep Signal en Trello om samen te werken en communiceren.

13.2 Grit Academy organiseert 2 live meetups met de experts gedurende een kalenderjaar. Hieraan kunnen alle experts deelnemen.

13.3 Grit Academy organiseert 2 online meetups met experts gedurende een kalenderjaar. Hieraan kunnen alle experts deelnemen.

14.Conclusie

14.1 De overeenkomst behelst al hetgeen Grit Academy exclusief en contractueel aangaat met haar leden. Er zijn derhalve geen separate mondelinge of geschreven overeenkomsten die in deze overeenkomst niet zijn uitgelegd en zijn overeengekomen.

14.2 Grit Academy houdt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden aan te passen, zonder opgave van reden, tenzij een aanpassing sterk onredelijk zou kunnen zijn voor gebruikers. Grit Academy zal in dat geval ruim van tevoren de gebruikers kenbaar maken dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Indien gebruiker niet binnen 2 weken reageert op de aanpassingen binnen de algemene voorwaarden, gaat Grit Academy ervan uit dat gebruiker de veranderingen reeds stilzwijgend heeft geaccepteerd.

14.3 Als er om wat voor reden dan ook blijkt dat een van de hiervoor genoemde punten niet legaal of uitvoerbaar blijkt te zijn, betekent dit dat alle andere hiervoor genoemde punten hun rechtsgeldigheid volledig bewaren en dus uitvoerbaar blijven. Partijen gaan nu reeds akkoord met het vervangen van een niet valide punt voor een valide punt dat het dichtst de uiteindelijke intentie van de bedoelde stelling benaderd.

14.4 Eventuele rechtszaken kunnen uitsluitend voor de bevoegde rechter in Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Deze algemene voorwaarden en de onderliggende contractuele waarde zullen uitsluitend door de Nederlandse geldende wetten worden bepaald en eventueel onder Nederlands recht worden berecht indien dit speelt.

Neem contact met ons op!

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor een intakegesprek? Neem direct contact op met één van onze experts via telefoon of e-mail, of vul het onderstaande formulier in.

  Kantoor
  Verlaat 25c
  3901 GC Veenendaal

  Openingstijden
  Ma – vrij: 9.00 – 17.00 uur
  06-17399631
  info@grit-academy.nu

  Een training volgen of een expert inzetten?

  Inspiratie en kennis nodig? We hebben allerlei trainingen en experts op het gebied van ondernemerschap. We kijken graag met je mee om te kijken naar trainingen of persoonlijke begeleiding.

  Een selectie van onze klanten:

  Gun jezelf en je bedrijf een ondernemersboost!​

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn hier om je te begeleiden bij het creëren van een nieuwe koers voor je bedrijf. Blaze a trail!