Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn van Grit Academy.
1.2 Grit Academy: Grit Academy (KvK 30255478 ) bereikbaar via Verlaat 25c
3901 RD, Veenendaal of info@grit-academy.nu
1.3  Diensten: Alle door Grit Academy aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, trainingen, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
1.4 Incompany trajecten: een maatwerk traject die Grit Academy exclusief organiseert voor 1 of meer Opdrachtgevers. Een maatwerk traject kan bestaan uit meerdere trainings onderdelen en/of meerdere coaching-, advies-, strategie gesprekken.
1.5 Deelnemer: degene die aan een training, incompany, coaching, advies of strategie van Grit Academy deelneemt
1.6 Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Grit Academy
1.7 Offerte: ieder aanbod van Grit Academy tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.8 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Grit Academy en een Opdrachtgever, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
1.9 Partijen: Grit Academy en Opdrachtgever tezamen.
1.10 Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3 Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Grit Academy.
2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Grit Academy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5. Indien Grit Academy gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Grit Academy om alsnog directe en strikte naleving te eisen.
2.6 Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
2.7 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
2.8 Grit Academy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig, tenzij anders aangegeven.
3.2 Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Grit Academy, inschrijving bij of opdracht aan Grit Academy en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Grit Academy.
3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euros en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
3.4 Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Grit Academy slechts indien deze door Grit Academy schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Grit Academy van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Grit Academy doorberekenen aan de opdrachtgever.
3.6 Een (telefonisch) gesprek waarin de leerdoelen van een training, incompany of coach-, advies-, strategie gesprek of traject met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de dienst. Dit gesprek is dan het startmoment van de dienst en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende dienst.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Met Grit Academy gesloten Overeenkomsten leiden voor Grit Academy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Grit Academy zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2 De deelnemer zal eerlijk en open bijdragen aan de coaching, advies of strategiegesprekken en zich inzetten. De deelnemer neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach/adviseur en de deelnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de deelnemer naar de gesprekken komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
4.3 Mocht de coach tijdens het coaching/advies/strategietraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach/adviseur vallen, dan zal de coach de deelnemer daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Grit Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Grit Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Grit Academy zijn verstrekt, heeft Grit Academy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Grit Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Grit Academy is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.6 Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Grit Academy en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Grit Academy dus niet.
4.7 Grit Academy is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Grit Academy voor de uitvoering van een met Grit Academy gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Grit Academy gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Grit Academy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Grit Academy de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6. Vertrouwelijkheid

6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.2 Informatie met betrekking tot de deelnemer wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de deelnemer kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Grit Academy niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de deelnemer of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
6.3 Aan de opdracht zal door Grit Academy niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Grit Academy ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Grit Academy houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
7.2 De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
7.3 Grit Academy behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Betaling en verzuim

8.1 Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Grit Academy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Grit Academy gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
8.3 In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
8.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Grit Academy en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Grit Academy onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. Tussentijdse beindiging door Opdrachtgever

9.1 Indien de Opdrachtgever na aanvang van een coaching, advies-, strategiegesprek of traject, incompany of een training de Overeenkomst tussentijds beëindigd, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Grit Academy betaalde of nog verschuldigde bedrag.
9.2 Indien de Opdrachtgever na aanvang van een traject de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Grit Academy op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Grit Academy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Grit Academy gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Grit Academy en/of haar ongeschikte(n).
10.2 Grit Academy is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
10.3 Grit Academy is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Grit Academy bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie of indien een deelnemer de (veiligheids) instructies niet in acht neemt.
10.4 De omvang van de aansprakelijkheid van Grit Academy voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Grit Academy door de verzekeraar van Grit Academy.
10.5 Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een coaching, advies-, strategie, incompany of een training, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
10.6 Grit Academy kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen van of geleden schade bij ongevallen en letsel wanneer:
de schuld van het ongeval en/of het letsel bij de deelnemer zelf ligt;
het ongeval en/of het letsel niet door Grit Academy voorkomen had kunnen worden;
de oorzaak van het ongeval bij een ander ligt die niet betrokken is bij Grit Academy.
10.7 De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Grit Academy of diens leidinggevende ondergeschikten.
10.8 Opdrachtgever vrijwaart Grit Academy tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Grit Academy en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

11. Prijzen

11.1 Alle door Grit Academy genoemde prijzen zijn in euros, exclusief BTW. Arrangements-, reis- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.grit-academy.nu.
11.2 Grit Academy kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
11.3 Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

12. Verplaatsing of annuleringen door Grit Academy

12.1 Grit Academy is gerechtigd zonder opgave van reden een coaching, advies-, strategiegesprek of traject, incompany of een training te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste dienst zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Grit Academy betaalde prijs voor de geannuleerde coaching, advies-, strategie, incompany of training.
12.2 Grit Academy is gerechtigd zonder opgave van reden een coaching, advies-, strategiegesprek of traject, incompany of een training te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Grit Academy betaalde prijs voor de geannuleerde coaching, advies-, strategiegesprek of traject, incompany of een training.

13. Annuleringen door Opdrachtgever

Annuleren trainingen
13.1 Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Grit Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a.bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b.bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c.bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
13.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Grit Academy verschuldigd.
13.3 Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
13.4 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).
Annuleren diensten
13.5 Coaching-, Advies- of strategiesgesprekken of trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende gesprek of traject worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Grit Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a.bij annulering binnen 1 maand voor aanvang voor het betreffende gesprek: 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b.bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende gesprek: 100% van de prijs.
13.6 Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een gesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
Annuleren Incompany trajecten
13.7 Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Grit Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a.bij annulering tot 1 maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Grit Academy gemaakte kosten (door Grit Academy te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b.bij annulering binnen 1 maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Grit Academy is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Grit Academy gemaakte kosten (door Grit Academy te specificeren).
Annulering overnachting
13.8 Een bij Grit Academy gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Grit Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a.bij annulering binnen 1 maand voor het daadwerkelijk verblijf: 15% van de prijs;
b.bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 35% van de prijs;
c.bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 55% van de prijs.
d.bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de prijs.
e.bij annulering binnen 1 kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het daadwerkelijke verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht is Grit Academy niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.
14.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Grit Academy tot aan dat moment te voldoen. Grit Academy is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15. Persoonsgegevens

15.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Grit Academy wordt aan Grit Academy toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Grit Academy uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De klachten- en geschillenregeling van Grit Academy is van toepassing op de Overeenkomst tussen Grit Academy en Opdrachtgever.
16.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Grit Academy gevestigd is.

Een training volgen of een expert inzetten?

Inspiratie en kennis nodig? We hebben allerlei trainingen en experts op het gebied van ondernemerschap. We kijken graag met je mee om te kijken naar trainingen of persoonlijke begeleiding.

Neem contact met ons op!

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor een intakegesprek? Neem direct contact op met één van onze experts via telefoon of e-mail, of vul het onderstaande formulier in.

  Kantoor
  Verlaat 25c
  3901 GC Veenendaal

  Openingstijden
  Ma – vrij: 9.00 – 17.00 uur
  06-17399631
  info@grit-academy.nu

  Een selectie van onze klanten:

  Gun jezelf en je bedrijf een ondernemersboost!​

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn hier om je te begeleiden bij het creëren van een nieuwe koers voor je bedrijf. Blaze a trail!