Onze algemene
voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door Grit Academy bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Grit Academy.
Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een training.
Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is.
Studieduur: Is de duur van de module zoals vermeld op de website.
Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving.
Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is.
Datum einde opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen.
Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd op www.grit-academy.nu.
Klant: Particulier of bedrijf die bij Grit Academy een of meerdere raining afneemt.
Grit Academy: Grit Academy is het online trainingsplatform van Life Impact Company.
Opleidingmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een training.
Opleiding: een door Grit Academy verzorgde opleiding, masterclass, training, challenge maand, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 – Aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.

2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

wanneer de Opleiding start;

                  1. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;

                  2. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

                  3. de wijze van betaling.

3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en Grit Academy nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Grit Academy. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Grit Academy met de Klant sluit.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

                   1. de identiteit en het adres van Grit Academy, inclusief het bezoekadres;

                   2. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 7.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met Grit Academy een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.

2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.

3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant de Grit Academy heeft bereikt en Grit Academy de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving per e-mail plaats.

4. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan Grit Academy voor de duur van de gehele opleiding en verwacht Grit Academy van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan Grit Academy voor een goede planning en beschikbaarheid van Experts zorgen. Daar staat tegenover dat Grit Academy een hoogwaardige opleiding door gekwalificeerde Experts biedt. Grit Academy zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 – Prijs

1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie en/of website.

2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit Grit Academy een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.

3. Alle door Grit Academy genoemde bedragen zijn inclusief btw.

4. Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief.

Artikel 5 – Betaling

1. Grit Academy is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.

2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Grit Academy stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Grit Academy bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.

4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de Grit Academy voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Grit Academy heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen Artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Grit Academy betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.

4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de Artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert de Grit Academy de retourzending niet en is de klant verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door de Grit Academy te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de Grit Academy gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere:

                   1. De toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.

                   2. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.

3. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:

                   1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de Grit Academy geen verplichtingen meer richting de Klant.

                   2. Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 12 van toepassing.

                   3. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.

4. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en Grit Academy is beëindigd.

Artikel 8 – Serviceduur

1. De serviceduur bedraagt standaard twee keer de studieduur met een minimum van 6 maanden en een maximum van 72 maanden (6 jaar). Een opleiding van 4 maanden heeft dus een serviceduur van 12 maanden en een opleiding van 8 maanden een serviceduur van 16 maanden.

2. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de Klant recht heeft op begeleiding, huiswerkcorrectie en examenmogelijkheden. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Grit Academy houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

3. Na het verstrijken van de serviceduur heeft Grit Academy tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de Klant.

Artikel 9 – Activering van modules

1. De digitale leeromgeving, leerstof, expert-begeleiding, examinering en alle overige studiefaciliteiten voor een module worden beschikbaar gesteld nadat deze is geactiveerd.

2. Bij start van de serviceduur wordt de module geactiveerd.

3. Er kunnen maximaal 5 modules gelijktijdig geactiveerd zijn.

4. De mogelijkheid om een module te activeren is afhankelijk van eventuele eisen van de Opleiding, zoals eisen ten aanzien van volgordelijkheid van modules en minimum eerder behaalde modules.

5. Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de opleiding geldende serviceduur.

Artikel 10 – Voortijdig beëindigen van de Opleiding

1. Voor alle opleidingen van Grit Academy geldt dat de Klant zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.

2. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk bij opleidingen zonder docentbegeleiding (zelfstudies) of opleidingen met een studieduur van zes (6) maanden of korter.

Overige opleidingen

1. Voor alle overige opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn gaat in op de eerstvolgende kalenderdag die gelijk is aan de Aanvangsdatum. Bijvoorbeeld: de Aanvangsdatum was 23 februari en Grit Academy ontvangt het verzoek tot voortijdige beëindiging op 20 juni. Dan gaat de opzegtermijn in op 23 juni en eindigt deze op 23 september. Ontvangen wij het verzoek tot voortijdige beëindiging op 30 juni, dan gaat de opzegtermijn in op 23 juli en eindigt deze op 23 oktober.

2. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt na de herroepingstermijn (Artikel 7) maar voor de Aanvangsdatum, gaat de opzegtermijn in op de geplande Aanvangsdatum.

3. Bij voortijdige beëindiging zijn de volgende zaken van toepassing:

4. Lesgeld en eventueel examengeld is ook verschuldigd voor de duur van de opzegtermijn.

5. De prijs van aangeschafte extra materialen, zoals hard- en software, zal bij opzegging voldaan moeten worden.

6. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.

7. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de Klant niet van de betalingsverplichting.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op door Grit Academy geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Grit Academy.

2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving Grit Academy anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Grit Academy is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde module.

2. Grit Academy behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.

3. Grit Academy is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via Grit Academy bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.

4. Al het Grit Academy Opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Grit Academyontwikkeld en/of samengesteld. Grit Academy is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Grit Academy.

Artikel 13 – Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de Grit Academy. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

2. Grit Academy kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:

                    1. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals coaches of trainers.

                    2. Indien wettelijke eisen het vergen aan overheidsinstanties, zoals het Basisregister Onderwijs (BRON).

                    3. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Grit Academy houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Onze verwerking is aangemeld bij het CBP in Den Haag. Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.

                    4. Grit Academy en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de Klant opgeslagen blijven.

Artikel 14 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Grit Academy worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Grit Academy.

Heb je een vraag en wil je direct een antwoord?